All vår hjälp är frivilligt för medborgaren, säger Jan-Olof Ekberg och Linda Lans. All vår hjälp är frivilligt för medborgaren, säger Jan-Olof Ekberg och Linda Lans.

Länken till trygghet

 20170222

Vem som helst kan drabbas av psykisk ohälsa. Jan-Olof Ekström och Linda Lans jobbar som en hjälpande hand när livet inte går som man tänkt sig. De fungerar som en länk mellan medborgaren och olika myndigheter.

 Kommunens Fält-och uppsökarteam är ute på den årliga filialturnén i Karlstad kommun. För någon vecka sedan besökte teamet biblioteket i Molkom. Det är tänkt att de ska åka runt återkommande på alla bibliotek inom Karlstad kommun och informera om sin verksamhet.

— Syftet med biblioteksrundan är att komma i kontakt med medborgaren i kommunen samt att sprida information om vår verksamhet, säger Linda Lans.
De utgår från vuxenavdelningen socialpsykiatrin och har sina lokaler i före detta Wermlandsbanken. De har även ett besöksrum vid trygghetscenter. Deras målgrupp är medborgare från 18 år och uppåt med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller hemlösa.

— Vår funktion inom fält- och uppsökarteamet är att länka vidare för att på så sätt försöka tillgodose en persons behov av stöd och hjälp angående missbruk eller psykisk ohälsa, säger Jan-Olof Ekström
De har varit med från starten 2009 och var då fyra anställda. Deras jobb är indelade i två delar. Dels att vara tillgänglig till alla personer i målgruppen, dels att hitta personer som är i behov av hjälp men inte själv klarat av att söka den.

Tystnadsplikt

Arbetet med att hitta personer som själva inte söker stöd är komplicerat och de har därför samarbete med andra aktörer i samhället för att informera och motivera till att ansöka i så tidigt skede som möjligt.

— Det kan röra sig om att ett bostadsbolag via sin vaktmästare observerar att en hyresgäst har ändrat sitt beteende eller behöver hjälp. Vi samarbetar med aktörerna och gör hembesök hos personen och om denna vill ha hjälpen försöker vi få en stödinsats, säger Jan-Olof Ekström.

— Vi har tystnadsplikt och för ingen dokumentation eller utredning, säger Linda Lans.

Teamet försöker vara ute i offentlig miljö för medborgarens skull. På så vis får de kontakt med mycket folk. De ser fördelen med att vara en man och en kvinna på arbetsplatsen, eftersom det finns en valmöjlighet för medborgaren vilket kön de lättast pratar med.

— Önskemålet är att vi skulle komma ut tidigare men tyvärr har det ofta gått för långt när vi kommer in i bilden. Vi stänger aldrig en dörr utan vi försöker hjälpa till så gått de går, säger Linda Lans.

Olika behov

Om någon person hamnat i en krissituation och behöver hjälp kan teamet hjälpa till att göra en nödvändig ansökan eller vara delaktig i en process. Det under förutsättning att de får ett samtycke från personen.

— Frivillighet med medborgaren bygger på just frivillighet samarbete och respekt för den personliga integriteten, säger Jan-Olof Ekström
Nackdelen att bara vara två och inte räcka till kan ibland bli svårt.

— Ibland kan vi sitta fast en hel dag på psykakuten, och då blir vi begränsade när någon annan behöver vår hjälp, avslutar Linda Lans.

Text: Anna Hernström